top of page

Privacyverklaring

Linea Recta, met maatschappelijke zetel Dublinstraat 31/001, 9000 Gent met contactgegevens info@linea-recta.co hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (GDPR).

 

Tijdens uw contact met Linea Recta worden bepaalde gegevens over u verzameld en verwerkt. Aangezien u aan de hand van deze gegevens als persoon kunt worden geïdentificeerd, zijn deze gegevens 'persoonsgegevens'. In deze privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe we met persoonsgegevens omgaan. Door gebruik te maken van de website www.linea-recta.co en de diensten van Linea Recta, gaat u ermee akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de persoonsgegevens die door Linea Recta worden verwerkt.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door Linea Recta verwerkt met het oog op de volgende doelstellingen en rechtsgronden:

 

 • Om deel te nemen aan de activiteiten van Linea Recta (uitvoering van de overeenkomst).

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, inspiratieboekjes (toestemming van de betrokkene).

 • Naleving van de op Linea Recta toepasselijke regelgeving in de ruimste zin (wettelijke verplichting).

 • Direct marketing in relatie tot bestaande klanten (rechtmatig belang).

 • Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijke toestemming kan worden gevraagd

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens bij u opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, adres, telefoonnummer, e-mailadres

 • Persoonlijke kenmerken: gende, taal en nationaliteit

 

Wij gebruiken de verzamelde informatie alleen voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verkregen. Bovendien zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk vereist is of door de rechtbank is bevolen. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens met derden delen als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking ervan. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen met schriftelijke toestemming van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Linea Recta  bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zoals wettelijk vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Linea Recta kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

 • Op al onze systemen hebben wij een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid. 

 • Wij pseudonimiseren en versleutelen indien nodig persoonlijke gegevens.

 • Wij maken back-ups van de persoonlijke gegevens om deze te kunnen herstellen in het geval van fysieke of technische incidenten.

 • Wij testen en evalueren onze maatregelen regelmatig.

 • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

 

U heeft recht op inzage en correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen.  U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze verwerkers. U hebt ook het recht om de door u verstrekte gegevens rechtstreeks aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij door te geven. Wij kunnen u vragen om u te identificeren met uw identiteitskaart voordat wij aan bovenstaande verzoeken kunnen tegemoetkomen.

bottom of page